Beleid inzake vertrouwelijkheid van gegevens

1. Identificatie en inleiding

Fluicity is een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 24.042 euro die is ingeschreven in het handelsregister van Parijs, onder het nummer 812 620 318, waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen te 53, rue du Caire, Parijs, Frankrijk (« Fluicity » of « Ons ») en die onlinediensten aanbiedt van burgerlijke transformatie van vennootschappen en organisaties via collectieve intelligentie en inclusief bestuur, met inbegrip van een netwerkplatform, volgens de algemene gebruiksvoorwaarden (https://www.flui.city/cgu) (de « Diensten »).

Fluicity verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens die u aanbelangen in het kader van het gebruik van de mobiele applicatie die zij uitbaat en commercialiseert.  Deze is toegankelijk op de mobiele telefoons en tablets en kan worden gedownload vanaf de platformen, Playstore en App Store (« de Applicatie »), en haar website, die, op zijn beurt, toegankelijk is via het volgende adres: https://www.flui.city/ (de « Website ») in het kader van de Diensten.

Fluicity eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer en beschermt de persoonsgegevens van de gebruikers van de Diensten (de « Gegevens »).

Fluicity is zich bewust van het belang om de vertrouwelijkheid van uw Gegevens te garanderen en gaat sterke verbintenissen aan wat betreft de bescherming van die Gegevens, zoals beschreven in het huidig document              (het « Privacy-beleid »). Het Privacy-beleid zal kunnen evolueren volgens de voorwaarden die hierna in paragraaf 15 zijn verduidelijkt.

2. Doel

Dit beleid heeft namelijk tot doel om u de modaliteiten van verzameling, verwerking en gebruik van uw Gegevens  en uw rechten inzake Gegevensbescherming uit te leggen met betrekking tot de bepalingen die ter zake van toepassing zijn.

3. Wanneer verzamelen wij uw gegevens ?

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt ter gelegenheid van uw gebruik van de Diensten, en meer specifiek tijdens:

 • de creatie van, toegang tot en het beheer van uw persoonlijke ruimte op de Website en de Applicatie;
 • uw identificatie om toegang te hebben tot de Diensten van Fluicity;
 • de behandeling van uw vragen en klachten;
 • en bij de geolokalisatie van uw positie.

Wij verzamelen uw Gegevens rechtstreeks bij u, op uw verzoek en tijdens het gebruik van de Diensten.

4. Welke gegevens verzamelen wij ?

Bij uw gebruik van de Diensten kunnen wij genoodzaakt zijn om de Gegevens die hieronder zijn opgesomd te verzamelen:

 • Identiteit en adres: het betreft uw aanspreking, naam en voornaam, profielbeeld, beschrijving (de gegevens die worden meegedeeld om u voor te stellen), e-mailadres, verblijfsadres, woonwijk, geboortedatum en sociaal-professionele categorie;
 • Activiteit en gebruik van de Diensten: deze Gegevens houden verband met uw activiteit op de Website of Applicatie, zoals het soort content dat u raadpleegt, de content die u publiceert, de frequentie en duur van uw activiteiten, de gegevens die voortkomen uit de analyse van het gebruikersprofiel;
 • Lokalisatiegegevens: indien u ervoor kiest om te worden gegeolokaliseerd, dan verzamelen wij uw GPS-coördinaten;
 • Technische informatie: het betreft de versie van de gebruikte Fluicity App, het soort besturingssysteem, het model van smartphone, de gebruikte browser en zijn versie, de gebruikte tijdzone, de gebruikte taal, uw notificatievoorkeuren en het IP-adres; en
 • De historiek van uw surfgedrag en uw activiteit in het kader van het gebruik van de Diensten.

De gegevens die u verplicht dient mee te delen om te genieten van de Diensten worden als dusdanig vermeld in   de verzamelformulieren. Indien u ze niet meedeelt, zult u geen toegang hebben tot de Diensten.

5. Waarom verzamelen wij uw Gegevens ?

Finaliteit van de verwerking          Grondslag van de verwerking
Diensten aan de gebruikers

 • de toegang tot de Diensten mogelijk maken en de voorgestelde functionaliteiten gebruiken
 • de ervaring op de interface personaliseren
Uitvoering van een overeenkomst (de Algemene Gebruiksvoorwaarden of « AGV »). Toestemming van de gebruiker: om de functionaliteiten van de geolokalisatie te activeren
Beheer van de gebruikersaccounts

 • de gebruikersaccount aanmaken en de toegang tot de
 • diensten beveiligen
 • de vragen en klachten behandelen
 • communiceren met de gebruikers
 • tussenbeide komen in geval van niet-naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden en deontologiebeginselen
Uitvoering van een overeenkomst (de AGV). Rechtmatig belang: de producten en diensten van Fluicity beter laten kennen aan de gebruikers om hun gebruikerservaring te verbeteren
Diensten aan de klantorganisaties

 • gecombineerde gegevens verstrekken over de betrokkenheid van de gebruikers en de resultaten van de raadplegingen
 • mededelingen richten tot de gebruikers volgens criteria vastgesteld door de organisatie
 • de identiteit / de adressen van de deelnemers aan de raadplegingen authenticeren
 • verstrekken van geïndividualiseerde gegevens over de gebruikers
Uitvoering van een overeenkomst (de overeenkomst afgesloten tussen Fluicity en haar klantorganisaties). Rechtmatige belangen van Fluicity: gecombineerde gegevens en nuttige communicatie-instrumenten verstrekken aan de klantorganisaties. Toestemming van de gebruiker: vóór de identiteits- / adresauthenticaties; vóór de verstrekking aan de klantorganisaties van geïndividualiseerde gegevens betreffende de gebruikers.
Verbetering van de diensten

 • statistieken uitwerken over het gebruik van onze Diensten
 • de tevredenheid, kwaliteit en verbetering van de Diensten meten
 • nieuwe functionaliteiten ontwikkelen
Rechtmatige belangen van Fluicity: de statistieken, metingen van de tevredenheid en kwaliteit, enz. Dragen namelijk bij tot de verbetering van de producten en diensten van  Fluicity, tot de verbetering van de gebruikerservaring, en tot de voortbrenging van innovaties. Over het algemeen, draagt dit bij tot de bevordering van de sociale, economische en financiële belangen van Fluicity en komt dit ten goede aan alle stakeholders.
Werving van nieuwe gebruikers

 • de Diensten voorstellen aan mogelijke gebruikers
 • deze potentiële gebruikers identificeren om hen de Diensten te kunnen aanbieden
Rechtmatig belang (de gebruikersbasis van het platform ontwikkelen)

6. Verzamelen wij uw Geolokalisatiegegevens?

Wij stellen u soms voor om ons uw exacte geografische positie mee te delen. Op het ogenblik van de aanmaak van uw account laat deze informatie ons toe om u de meeste relevante participatieve ruimtes voor u voor te stellen. Wij geven u eveneens de mogelijkheid om uw ideeën of berichten te geolokaliseren teneinde ze contextualiseren.

De gegevens die wij verzamelen omvatten uw GPS-coördinaten en het IP-adres van de gebruikte terminal. U kunt deze dienst, op elk ogenblik, desactiveren vanaf uw smartphone, tablet, draagbare computer.

7. Aan wie worden uw Gegevens overgemaakt?

Uw Gegevens zijn bestemd voor:

 • Gemachtigde diensten en personen van Fluicity;
 • De andere gebruikers waaraan u vrijwillig gegevens meedeelt;
 • De dienstverleners van Fluicity die optreden als onderaannemers;
 • Onze klantorganisaties, enkel wanneer u daarmee instemt.

Wanneer u via onze Diensten communiceert, kan de persoon waarmee u communiceert enkel de informatie zien die u heeft vermeld in uw openbaar profiel (zoals uw naam en voornaam, uw foto). Wij merken, evenwel, op dat wanneer u aan opinieonderzoeken deelneemt, uw identiteit niet gekend is bij de organisaties die de opinieonderzoeken voeren en de personen die daaraan deelnemen.

De gegevens kunnen, overigens, worden meegedeeld aan elke instantie die wettelijk bevoegd is om daarvan kennis te nemen, in het bijzonder, in geval van gerechtelijke vordering door de gerechtelijke, politionele of administratieve overheden.

8. Hoelang bewaren wij uw Gegevens ?

Fluicity bewaart uw gegevens tijdens het gebruik van de Diensten, zolang u een gebruikersaccount heeft. Hou er rekening mee dat wij na 36 maanden inactiviteit, en zonder antwoord op een herinnering van onzentwege, uw account zullen schrappen.

De gegevens van de geschrapte accounts kunnen het voorwerp uitmaken van een tussentijdse archivering tijdens een duur van 10 jaar om onze rechten te vrijwaren in geval van geschil.

9. Waar slaan wij onze gegevensbanken op?

Onze ontwikkelingsdatabank wordt bewaard op de servers van onze onderaannemer die zich noodzakelijkerwijze op het grondgebied van de Europese Unie bevinden.

Om de veiligheid van uw Gegevens te garanderen, ziet Fluicity erop toe dat het veiligheids-en privacy-beleid van de dienstverleners waarmee zij werkt is afgestemd op het huidig Privacy-beleid.

10. Welke zijn uw rechten op uw Gegevens?

U beschikt over de volgende rechten, onder de voorwaarden vastgelegd door het toepasselijk recht: recht van toegang tot al uw Gegevens, recht op rectificatie van uw gegevens of wissing daarvan, recht van bewaar, recht op beperking en recht op overdraagbaarheid. U heeft eveneens het recht om richtlijnen vast te leggen omtrent de bewaring, wissing en mededeling van uw gegevens na uw overlijden.

U kunt deze rechten uitoefenen of elke vraag stellen betreffende uw Gegevens en hun verwerking door Ons te contacteren op het volgende e-mailadres: info@flui.city of per brievenpost op het volgende adres: in Frankrijk – Fluicity SAS, 53, rue du Caire, 75002 Paris, Frankrijk of in België – Louizalaan, 523, 1050 Brussel.

Ter wille van de vertrouwelijkheid en bescherming van de persoonsgegevens, moeten Wij ons vergewissen van de identiteit van de gebruiker alvorens op zijn verzoek te antwoorden. Gelieve een ondertekende kopie van uw identiteitsdocument bij te voegen.

U kunt, trouwens, rechtstreeks en via uw persoonlijke ruimte:

 • De niet-verplichte gegevens schrappen;
 • En de gegevens die u heeft meegedeeld visualiseren, wijzigen, corrigeren, updaten (met uitzondering van de informatie meegedeeld aan Fluicity via een identificatiemodule van derden, zoals Facebook, Twitter, G+ of Itsme).

U kunt eveneens uw account schrappen door tot ons een vraag, in die zin, te richten op het volgende e-mailadres: info@flui.city.

Tenslotte, heeft u het recht om een bezwaar in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder.

11. Welke analyse-instrumenten/cookies gebruiken wij?

Wanneer u de Diensten gebruikt, kunnen cookies automatisch geïnstalleerd worden op uw browser en terminal. Cookies zijn gegevensblokken die dienen om informatie betreffende uw surfgedrag en het gebruik van de Diensten te registreren. Fluicity gebruikt de cookies die hieronder zijn opgesomd om de manier te analyseren waarop u de Diensten gebruikt en om in staat te zijn u gepersonaliseerde Diensten te verstrekken en de relevantie te verbeteren van de informatie die u wordt aangeboden. Fluicity gebruikt eveneens de cookies van deelknoppen die u toelaten om content van de Diensten te delen op de andere bestaande sociale netwerken.

 • Technische/strikt noodzakelijke cookies

Het betreft cookies die onontbeerlijk zijn voor de werking van de Applicatie en Website, zij laten u toe om op een vlotte wijze te surfen op de Applicatie en Website, om de functionaliteiten ervan te gebruiken.

Wanneer u verbonden bent, laten die cookies ons toe om u te identificeren (sessiecookies), om u de goede informatie aan te bieden, te tonen en uw ervaring te personaliseren.

 • Statistische / analytische cookies (Amplitude. com, verstrekt door Amplitude)

Deze cookies laten ons toe om het aantal bezoekers te herkennen en tellen en hun surfgedrag vast te stellen, wanneer zij de Applicatie en Website gebruiken. Dit helpt ons om uw gebruikers-, surfervaring te verbeteren en laat u toe om gemakkelijker te vinden wat u zoekt.

 • Publicitaire cookies (Facebook, Google, LinkedIn)

Cookies van onze reclamepartners kunnen worden geactiveerd op onze Website en Applicatie. Zij laten ons toe om reclame te maken voor onze Diensten op websites of applicaties van derden, nadat u onze Website of Applicatie (« retargeting ») bezocht heeft. Zij stellen onze reclamepartners ook in staat om een profiel van uw interesses op te maken op basis van uw surfgegevens om u gerichte reclame te kunnen sturen.

 • Prestatiecookies

Deze cookies winnen informatie in over de manier waarop u Fluicity gebruikt. Zij laten ons toe om te begrijpen hoe u in interactie treedt met Fluicity, welke de eventuele oorzaken zijn van bepaalde fouten, en stellen ons eveneens in staat om nieuwe functionaliteiten uit te testen. Wij gebruiken deze informatie slechts om de prestatie van Fluicity te verbeteren.

 • Functionele cookies

Deze cookies laten toe om specifieke functionaliteiten op Fluicity te activeren om uw gebruikerservaring te verbeteren, zoals, bijvoorbeeld, hoe uw keuzes en voorkeuren te herinneren (zoals de taal) of meer ingewikkelde informatie te bewaren (zoals lokalisatie).

 • Veiligheidscookies

Wij nemen toevlucht tot deze cookies om onze veiligheidsfunctionaliteiten te activeren en bevorderen, maar ook om ons te helpen kwaadaardige activiteiten en schendingen van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden op te sporen.

Met uitzondering van de zogenaamde « essentiële » cookies, vereist de installatie van deze cookies uw uitdrukkelijke toestemming. In dit opzicht, erkent u door te blijven surfen op de Website, na kennisname van de cookie-banner, dat u de installatie van de bovengenoemde cookies heeft aanvaard en daarvan kennis heeft genomen. De cookies kunnen, trouwens, op elk ogenblik, individueel of geheel, uitgeschakeld worden door de gepaste instellingen van uw browser te wijzigen. Dit zou, echter, kunnen beletten dat u toegang krijgt tot bepaalde functionaliteiten van de Diensten. U kunt de cookies beheren, desactiveren of toestaan door de instellingen van uw Internetbrowser te wijzigen door de links hieronder te raadplegen:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/HT1677

Mozilla: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Het gebruik van de Website kan de installatie met zich meebrengen van bepaalde cookies geplaatst door derden (communicatie-agentschappen, diensten inzake kijkdichtmeting, sociale netwerken, YouTube, …) die niet worden gecontroleerd door

Fluicity. De plaatsing en het gebruik van cookies door derden zijn onderworpen aan het privacy-beleid van die derden.

12. Mag u content delen op de sociale netwerken?

De Diensten nemen sociale plug-ins of deelknoppen van de voornaamste sociale netwerken (Facebook, Twitter, G+, Instagram) op. Deze plug-ins laten u toe om content die via cookies in het kader van de Diensten op uw profielen van deze netwerken werd gepubliceerd te delen en publiceren (cf. hieronder).

Enkel de leden die verbonden zijn met hun netwerk kunnen genieten van deze functionaliteiten. Indien u niet verbonden met het sociaal netwerk, zal u gevraagd worden om u daarmee te verbinden om in interactie te kunnen treden met die plug-ins.

13. Welke zijn de veiligheidsmaatregelen die ten uitvoer worden gelegd?

Fluicity staat garant voor de veiligheid van uw gegevens en neemt alle nuttige voorzorgsmaatregelen, hetzij fysiek, logisch, administratief of organisatorisch, met betrekking tot de aard van uw gegevens en de risico’s die de verschillende verwerkingen inhouden, om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en te beletten dat zij worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden daar toegang toe hebben.

In dit opzicht, gebruiken wij een coderingsprotocol van het type SSL voor de doorgifte van gegevens tussen terminals en servers van onze dienstverleners en omkaderen en beheren wij de toegangen tot uw informatie binnen Fluicity.

Het wachtwoord van uw gebruikersidentificatie om toegang te hebben tot de Diensten moet verplicht samengesteld zijn uit, tenminste, 8 lettertekens en een hoofdletter, cijfer en speciaal teken bevatten.

14. Wat te zeggen over websites die toebehoren aan derden?

Links die aanwezig zijn op de Diensten kunnen u doorverwijzen naar externe websites. In dit opzicht zult u vaststellen dat het beschermingsbeleid van de persoonsgegevens van die website verschillend kan zijn van het huidig beleid. Het is dus, in alle gevallen, aangewezen om kennis te nemen van het beschermingsbeleid van de persoonsgegevens van elk van de betrokken websites.

In elk geval kan Fluicity niet aansprakelijk worden gesteld in het geval waarin de inhoud van een van de websites  in strijd zou zijn met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

15. Bijwerking van het Privacy-beleid

Wij behouden ons, op elk ogenblik, het recht voor om het huidig Privacy-beleid te wijzigen, namelijk afhankelijk van de wettelijke en reglementaire context en de rechtsleer van de privacy-toezichthouders (bijv. la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) [Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden] in Frankrijk, en de Commission de la Protection de la Vie Privée (CPVP) of de toekomstige gegevensbeschermingsautoriteit in België). Indien de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen wij u daarover op voorhand per e-mail of via een pop-upbericht op de Website en de Applicatie informeren, opdat u het herziene Privacy-beleid kunt raadplegen, alvorens de Diensten te blijven gebruiken.

Laatste wijziging: 8 november 2019