Ethiek

Ethiek van Fluicity

NEUTRAAL

Fluicity is een onpartijdige organisatie. Hoewel we een echte politieke functie hebben, we werken elke dag met gekozen functionarissen en leden van de burgermaatschappij, zijn we bij geen enkele partij aangesloten. Wij zijn een neutrale actor en geloven dat elk idee de moeite waard is om in een democratisch debat aan de orde te stellen.

VERANTWOORDELIJKHEID

We zijn verplicht om de goede werking van onze tool te garanderen om het soepele verloop van uitwisselingen niet te belemmeren. We doen er alles aan om technische problemen zo snel mogelijk op te lossen, kwaadwillige manipulatie van ons platform te voorkomen en de gegevens van onze gebruikers te beschermen.

INTEGRITEIT

Sinds 2019 bindt onze ESUS-goedkeuring ons aan de volgende verplichtingen:
maatschappelijk nut nastreven als hoofddoel
bewijzen dat de zoektocht naar maatschappelijk nut een impact heeft op de resultatenrekening of op de winstgevendheid van de onderneming;
een eerlijk verloningsbeleid hebben dat 2 voorwaarden respecteert: het gemiddelde van de betaalde bedragen, inclusief bonussen, aan de 5 best betaalde werknemers of managers mag een jaarplafond dat is vastgesteld op 7 keer het minimumloon niet overschrijden, en de beloning van de best betaalde werknemer mag niet hoger zijn dan een jaarplafond dat is vastgesteld op tien keer het minimumloon;
de aandelen van het bedrijf mogen niet op een financiële markt worden verhandeld.
We garanderen onze gebruikers een eerlijk beheer van het platform, in overeenstemming met waarvoor het is gemaakt: het vertrouwen van de burgers opnieuw opbouwen door hun collectieve intelligentie te mobiliseren en de besluitvorming van 21e-eeuwse organisaties opnieuw vormgeven.

Ethiek van de burger

Om een ​​constructief en welwillend debat te garanderen, vragen we al onze gebruikers om de onderstaande ethische principes te respecteren.

RESPECT

Op Fluicity kan iedereen een idee voorstellen, een probleem melden of gewoon zijn mening geven. We vragen burgers om de opmerkingen op het platform te respecteren. Alleen tolerantie maakt de uitwisseling van ideeën mogelijk. We moedigen onze gebruikers ook aan om een ​​welwillende en niet-beschuldigende toon aan te nemen om bij te dragen aan het algemeen belang.

EERLIJKHEID

We vragen onze gebruikers naar eerlijkheid te spreken, waardoor de organisatie haar werk op de best mogelijke manier kan doen en wat een vreedzame dialoog tussen de verschillende deelnemers van het platform zal garanderen.

VERANTWOORDELIJKHEID

Elke burger is verantwoordelijk voor wat hij zegt op het platform en de hele gemeenschap zet zich in om van deze tools een echte ruimte voor dialoog en samenwerking te maken. Van de burgers wordt verwacht dat zij zich constructief opstellen, met name door concrete, nuttige ideeën van algemeen belang voor te stellen. De ideeën moeten voldoende gedetailleerd zijn om uitvoerbaar te zijn voor de actoren van de regio.

Ethiek van de organisaties

Om een ​​constructief en welwillend debat te garanderen, vragen we organisaties om zich aan de onderstaande ethische principes te houden.

LUISTEREN NAAR ALLE BURGERS

De organisatie zet zich in om alle bijdragen op dezelfde manier en met hetzelfde belang te beschouwen, ongeacht de burger waarvan het afkomstig is.

TRANSPARANTIE VAN BESLUITEN

De organisatie moet transparant zijn over de verwachte invloed en de behandeling van bijdragen. Er is een verantwoording nodig om de opmerkingen die op het platform worden ontvangen, te modereren.

ADEQUAAT GEBRUIK VAN HET PLATFORM

Het platform heeft tot doel het vertrouwen tussen belanghebbenden te bevorderen en een collectieve intelligentie te laten ontstaan ​​binnen organisaties van de 21e eeuw. In die zin onthoudt de organisatie zich van elke handeling die, zonder het collectieve belang na te streven, persoonlijke sympathie wil wekken of steun wil verwerven. Fluicity zal op geen enkel moment een bevooroordeeld gebruik van het platform kunnen tolereren.

📖 FREE EBOOK: The Ultimate Guide to Participatory Budgeting 👉