Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding

Fluicity, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met één enkele vennoot en een kapitaal van 21.641 euro, ingeschreven in het handelsregister van Parijs, onder nummer 812 620 318, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in rue du Caire 53, Parijs, Frankrijk, met een vestiging in België op de Louisalaan 523, 1150 Brussel, geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0675.736.741 (« Fluicity »), biedt online diensten waarmee burgers in contact kunnen komen met hun plaatselijke gemeenschap en de plaatselijke belanghebbenden volgens deze algemene gebruiksvoorwaarden (« Algemene Voorwaarden »).

De door Fluicity aangeboden diensten hebben als doel opnieuw zin te geven in burgerparticipatie en als voorkeursmiddel naar voren te komen bij de mede-opbouw van de openbare ruimte van burgers, vooral op plaatselijke schaal. De missie van Fluicity is deel te nemen aan de verbetering van het openbare bestuur en het leven van burgers door aan deze burgers, de plaatselijke gemeenschap en belanghebbenden een middel en een netwerk te bieden voor burgerdeelname waarmee ze kunnen interacteren.

2. Definities

De termen beginnende met een hoofdletter, zowel in enkel- als in meervoud, hebben de hieronder gegeven betekenis:

 • App: Verwijst naar de door Fluicity geëxploiteerde en gecommercialiseerde mobiele app, toegankelijk op mobiele telefoons en tablets en te downloaden vanuit de Playstore en de App Store.
 • Anomalie: Ieder incident, geen of moeilijke toegang tot, of dysfunctie van de Interface in vergelijking met de beschrijving op de Website, onderbreking of vermindering van de functionaliteiten van de Interface, geconstateerd door de Gebruiker.
 • Backoffice: De tool waarover de Klant beschikt, na aanmelding voor een abonnement, voor het beheer van de burgercontacten en het beheer en visualisatie van de uitgewisselde gegevens, via de Interface.
 • Burger: Verwijst naar iedere natuurlijke persoon die een persoonlijk account heeft aangemaakt om in een niet beroepsmatig kader gebruik te maken van de Diensten, verondersteld dat een Burger toegang kan krijgen tot meerdere Interfaces.
 • Klant: Een plaatselijke gemeenschap, een wijk, een stad of dorp, een burg, een gemeente, een kiesdistrict of meer in het algemeen een agglomeratie inwoners („Gemeenschap”) of een rechtspersoon die wil communiceren met inwoners van een bepaald gebied, een Gemeenschap („Projectdrager”) met een abonnement op de Diensten.
 • Algemene Voorwaarden: Heeft de betekenis die er in de inleiding aan is gegeven.
 • Bijzondere Voorwaarden: De toepasbare bijzondere bepalingen, indien van toepassing, op een abonnement op de Diensten aangegaan door de Klant waarin onder meer het tarief en de duur van het abonnement staat en die voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden in geval van tegenstrijdigheid.
 • Gegevens: Verwijst naar de, in het kader van het gebruik van de Diensten, door de Gebruiker verstrekte gegevens.
 • Interface: Verwijst naar de specifieke door Fluicity ontworpen en aan de Gebruikers ter beschikking gestelde interface, toegankelijk vanaf de Website en via de App en een netwerk van burgerdeelname constituerend.
 • Partij: Verwijst collectief naar de Gebruikers en Fluicity.
 • Diensten: Verwijst naar het voorgestelde aanbod van Fluicity zoals hieronder beschreven in artikel 3.
 • Website: Verwijst naar de website van Fluicity, bereikbaar op het volgende adres: https://www.flui.city/
 • Gebruiker: Verwijst naar iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten, te weten iedere niet geregistreerde internetgebruiker, iedere Burger en iedere Klant
3. Doel en omschrijving van de Diensten

De Algemene Voorwaarden en, betreffende Klanten, de Bijzondere Voorwaarden hebben als doel de voorwaarden te bepalen waaronder Fluicity de volgende Diensten aanbiedt:

Voor Burgers: toegang tot en gebruik van de Interface.

Voor Klanten:

 • toegang tot en gebruik van de Interface en toegang tot de Backoffice;
 • de overige in de bijzondere voorwaarden beschreven diensten.

Door zich voor een abonnement in te schrijven, erkent de Klant van Fluicity alle noodzakelijke informatie en antwoorden op zijn vragen te hebben ontvangen die nodig waren zijn belang voor aanmelding van de Diensten en de geschiktheid voor zijn behoeften te controleren.

4. Aanvaarding en afdwingbaarheid van de Algemene Voorwaarden

De Gebruiker verbindt zich ertoe het volgende te respecteren:

 • De Algemene Voorwaarden;
 • De deontologische principes, hier; en
 • De Bijzondere Voorwaarden betreffende Klanten.

Ieder gebruik van de Diensten van Fluicity vereist de raadpleging en de aanvaarding van de AGV. De gebruiker erkent dat het gebruik van deze diensten het respect vereist van de hierin vastgestelde bepalingen.

De inschrijving van de Gebruiker op de Website en/of de App en meer in het algemeen het gebruik of de raadpleging van de interface brengt de volledige en algehele aanvaarding van de van kracht zijnde algemene voorwaarden met zich mee, zonder beperking of voorbehoud, hetgeen wordt bekrachtigd door het aanvinken door de Gebruiker van het vakje tijdens de inschrijving of bij latere wijziging van de Algemene Voorwaarden.

De Gebruiker kan te allen tijde, onderaan iedere pagina van de Website, toegang krijgen tot de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en deze opslaan en afdrukken.

De Algemene Voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Fluicity gewijzigd of aangepast worden, met name om rekening te houden met de ontwikkeling van de Diensten.

Ingeval van wijziging van de Algemene Voorwaarden, zullen de nieuwe Algemene Voorwaarden aan de Gebruiker kenbaar worden gemaakt door middel van een banner of een pop-up scherm bij het eerstvolgende gebruik van de Diensten, en zullen ze opnieuw moeten worden aanvaard. De wijziging treedt in werking zodra de Algemene Voorwaarden online worden gezet. Alle gebruik van de Diensten van Fluicity na de wijziging van de Algemene Voorwaarden vereist aanvaarding door de gebruiker van de nieuwe algemene voorwaarden.

De Gebruiker kan te allen tijde besluiten geen gebruik meer te maken van de Diensten, maar blijft verantwoordelijk voor ieder eerder gebruik.

5. Technische vereisten

Vóór gebruik te maken van de Diensten, dient de Gebruiker na te gaan of zijn apparatuur compatible is met de Diensten en met name of hij beschikt over een internetverbinding met voldoende snelheid en een ondersteunend apparaat zoals een computer, een smartphone of een tablet om de diensten te kunnen gebruiken. Alle kosten met betrekking tot de toegang, zowel materiele kosten, software als toegang tot internet zijn exclusief ten laste van de Gebruiker die zelf verantwoordelijk is voor de juiste werking van zijn apparatuur, evenals zijn toegang tot en verbinding met internet.

6. Voorwaarden voor toegang tot Diensten

Om toegang te krijgen tot de Diensten, identificeert de Gebruiker zich met behulp van zijn e-mailadres en zijn wachtwoord (de «Gebruiksgegevens»). Indien hij nog niet is aangemeld, dient de gebruiker een account aan te maken en zich te identificeren door een geldig e-mailadres en wachtwoord op te geven (persoonlijk en vertrouwelijk) die vervolgens nodig zijn om zich te identificeren, om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke account en meer in het algemeen tot de Diensten. Tijdens het aanmaken van zijn account dient de Gebruiker de als verplicht aangegeven velden op het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen. Een onvolledige aanmelding geeft de Gebruiker geen toegang tot de Diensten.

De gebruiksgegevens zijn persoonlijk en mogen niet worden doorgegeven aan derden, de Gebruiker dient voor veilige onlinecommunicatie en publicaties te zorgen door zijn gebruiksgegevens aan niemand door te geven en door regelmatig het wachtwoord te wijzigen.

Toegang tot de Diensten is gratis voor iedere Burger die toegang heeft tot internet of een mobiel netwerk. Een Klant kan zich inschrijven door zich aan te melden voor een abonnement op de Diensten binnen de hieronder beschreven voorwaarden.

7. Abonnement op Diensten voor de Klant, tijdsbestek, prijs en betaalmogelijkheden

De klant sluit één van de in de Bijzondere Voorwaarden aangegeven abonnementsformules af op de Diensten.

Tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, sluit de Klant een abonnement af voor de periode van twaalf (12) maanden met stilzwijgende verlenging van opeenvolgende periodes van twaalf (12) maanden, waarbij ieder van de Partijen de mogelijkheid heeft, net als Fluicity, het abonnement te allen tijde op te zeggen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan de andere partij, 90 dagen voor het verlopen van de lopende periode.

De prijs van het abonnement wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Fluicity stuurt een factuur naar de Klant die overeenkomt met de in de Bijzondere Voorwaarden aangegeven periode, horende bij het abonnement op de Diensten. Tenzij anders overeengekomen factureert Fluicity de Diensten voor de 12 komende maanden. Bij iedere verlenging wordt een nieuwe factuur aangemaakt en per post/e-mail naar de Klant verstuurd.

Tenzij anders overeengekomen dienen de facturen van Fluicity in één keer betaald te worden per bankoverschrijving of per cheque, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur.

Betwistingen van facturen dienen aan de volgende vereisten te voldoen:

 • Ze dienen voldoende gedetailleerd zijn en berusten op gedocumenteerde en gecommuniceerde bewijsstukken; en
 • Ze dienen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging en per e-mail naar Fluicity gestuurd te worden binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de facturen.

Indien een betwisting slechts van toepassing op een gedeelte van de factuur, dient het niet betwiste gedeelte binnen de hierboven genoemde termijn te worden voldaan.

Conform artikel L.441-6 van het wetboek van Handelsrecht kan iedere betalingsachterstand zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling extra kosten met zich meebrengen, te berekenen vanaf de verloopdatum tot de daadwerkelijke betaling, overeenkomende met de jaarlijkse rente gelijk aan vijf keer de wettelijke rente verhoogd met toepasbare BTW, per maand, evenals een bedrag van € 40 voor invorderingskosten en de daadwerkelijke kosten indien de invorderingskosten hoger uitvallen dit het vastgestelde bedrag. Indien de rentekosten voor een betalingsachterstand lager zijn dan het in artikel L441-6 van het wetboek van Handelsrecht vermelde minimum, zullen de kosten voor de betalingsachterstand worden berekend met toepassing van dit minimum. De rente wordt gekapitaliseerd conform de bepalingen van artikel 1343-2 van het Burgerlijk Wetboek.

In geval van betalingsachterstand en zonder uitsluiting van eventuele eis tot schadevergoeding, behoudt Fluicity zich het recht voort, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld, de toegang tot de Diensten te schorsen en met name toegang tot de Interface en het Backoffice, of om het abonnement te beëindigen.

8. Bijkomende diensten

Fluicity kan de Klant aanvullende Diensten aanbieden, met name voor de begeleiding tijdens de digitale verwerking of voor vormingen, die onderwerp kunnen zijn van een bijzondere bestelbon en/of een specifieke facturering op basis van de op de datum van de bestelling van kracht zijnde tarieven van Fluicity.

9. Beschikbaarheid van de Diensten

De Interface en de Diensten in het algemeen zijn 24 uur/24 en 7 dagen/7 toegankelijk, met uitzondering van gevallen van overmacht, bewuste of niet bewuste onderbreking van het internet-netwerk, om welke reden dan ook, met name in geval van onderhoud. Fluicity behoudt zich het recht voor om zonder melding vooraf en zonder schadevergoeding de toegang tot de Diensten af te sluiten of op te schorten, tijdelijk of definitief, met name voor updates, onderhoud, aanpassingen of wijzigingen in de werkmethodes, de servers en de toegangstijden, zonder dat deze lijst limitatief is. Onderhevig zijnde aan een inspanningsverplichting kan Fluicity niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit deze wijzigingen en/of tijdelijke onbeschikbaarheid of definitieve sluiting van de volledigheid of een gedeelte van de Diensten.

In geval van onderbreking of niet het kunnen gebruiken van de Diensten, kan de Gebruiker contact opnemen met de klantenservice van Fluicity voor meer informatie, per e-mail op het volgende adres: info@flui.city ou of per post op het volgende adres :

 • Frankrijk: 53, rue du Caire, 75002 Parijs
 • België: Louisalaan 523, 1050 Brussel

Daarnaast behoudt Fluicity zich het recht voor de Diensten te allen tijde aan te kunnen vullen of te wijzigen als gevolg van de ontwikkelingen in de technologie. Indien er nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd zal Fluicity de Klant hierover informeren met dien verstande dat deze nieuwe functionaliteiten onderwerp kunnen zijn van een aanvullende facturering.

10. Onderhoud

Wanneer Fluicity een onderhoudsdienstverlening levert aan zijn klanten, zit hier niet bij inbegrepen de diagnostiek en/of de correcties van iedere Anomalieën die het gevolg zijn van:

 • Gebruik van de Diensten of de Interface dat strijdig is met de omschrijving van de Diensten op de Website of met de bepalingen van deze voorwaarden, of voor gebruik waar het niet voor is bestemd;
 • Een wijziging of een aanpassing van de Interface of een poging tot wijziging of aanpassing door de Klant of een derde;
 • Het niet opvolgen van een dringend advies of het niet installeren van door Fluicity geleverde oplossingen als antwoord op één of meerdere Anomalieën;
 • Het terughalen van gewiste of gewijzigde gegevens zonder dat men zich hiervoor op nalatigheid van Fluicity kan beroepen.
 • Verlies of schade dat een direct of indirect gevolg is van handelen of niet-handelen van de klant;
 • Van een Anomalie of fout die voortvloeit (i) uit software of en app van derden, van diens updates of nieuwe releases of versies; (ii) een apparaat van een derde; (iii) van een netwerk of Internetverbindingsprobleem; en
 • Van verandering van materiaal of een probleem met het informaticasysteem van de Klant.

Fluicity kan echter, naar eigen goeddunken, accepteren het onderhoud te verzorgen voor de hierboven genoemde gevallen, en service en bijstand leveren die niet expliciet is voorzien of waarvoor ze zich niet uitdrukkelijk toe heeft verplicht om in te grijpen. In dat geval worden deze diensten gefactureerd volgens de op het moment van facturering geldende tarieven van Fluicity.

De correctie van een Anomalie die niet door Fluicity kan worden gereproduceerd is niet bij het onderhoud inbegrepen.

De Klant dient Fluicity te informeren over Anomalieën zodra deze worden geconstateerd en Fluicity voldoende informatie leveren om de Anomalie te kunnen reproduceren.

11. Gebruik van de Diensten

Fluicity verleent de Gebruiker gebruiksrecht over de Diensten op niet overdraagbare persoonlijke titel, bestemd voor persoonlijk gebruik. In deze hoedanigheid kan de Gebruiker content publiceren op de Interface binnen de hierna bepaalde voorwaarden.

De Gebruikers erkennen dat ze in de hoedanigheid als uitgever, zoals bedoeld in de wet van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de door hen geplaatste inhoud op de Interfaces. We brengen in herinnering dat Fluicity als zodanig in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor de publicatie van inhoud op de Interfaces. Als administrator van de Interface dient de Klant ervoor te waken dat de Burgers de Diensten niet gebruiken voor doeleinden anders dan voorzien in deze voorwaarden en verplichten zich ertoe Fluicity op de hoogte te brengen van iedere non-conforme of illegale inhoud of van inhoud die als non-conform of illegaal beschouwd zou kunnen worden.

12. Verplichtingen van de Gebruikers

12.1.1 Verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Diensten

Iedere Gebruiker verplicht zich ertoe de Diensten alleen te gebruiken volgens de in deze voorwaarden vermelde voorwaarden en daarenboven:

 • De diensten niet te misbuiken voor persoonlijke publicitaire doeleinden of de verkoop van producten of diensten;
 • Geen inhoud geheel of gedeeltelijk na te maken, te reproduceren, te downloaden, weer te geven of te wijzigen waar rechten van derden op rusten, met name intellectuele eigendomsrechten, en om geen website- „robot” of „stofzuiger” te gebruiken;
 • Om geen handelingen uit te voeren die in strijd zijn met deze voorwaarden of de van kracht zijnde wetten en regelgeving;
 • Het goed functioneren van de Diensten van Fluicity niet direct of indirect te verstoren of te schaden, en met name geen virussen of andere voor de app, of andere daar aangeboden Diensten, schadelijke technologieën in te voeren;
 • Om maar één enkele account aan te maken om toegang te krijgen tot de Diensten;
 • Om, indien het account van de Gebruiker door Fluicity beëindigd zou zijn wegens één van de redenen vermeld in het artikel „Uitschrijving en beëindiging van het abonnement” hieronder, geen ander account aan te maken zonder voorafgaande toestemming van Fluicity.

De Klant verbindt zicht ertoe, bovenop de hierboven vermelde verplichtingen, om:

 • Actief en te goeder trouw samen te werken met Fluicity;
 • De Diensten alleen te gebruiken voor persoonlijke behoeften en voor de doelen vermeld in deze voorwaarden;
 • De verspreiding van inhoud, in het kader van de Diensten, die een inbreuk zouden kunnen vormen, of hiertoe zouden kunnen aanzetten, op intellectuele eigendomsrechten, de recht op bescherming van het privéleven en gegevens van persoonlijke aard.

12.1.2 Verplichtingen met betrekking tot op de Interface gepubliceerde inhoud

Zoals hierboven aangegeven worden de Gebruikers geacht zich te houden aan de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en regelgeving en zijn ze verantwoordelijk voor inhoud van alle aard (teksten, geluiden, afbeeldingen en video’s) die ze op de Interface publiceren.

De Gebruiker verplicht zich er onder meer toe geen inhoud te publiceren die:

 • Onjuist, leugenachtig of frauduleus is of die geen verband heeft met het doel van de Diensten;
 • Inbreuk maken op de openbare orde en goede zeden (met name, het verdedigen van misdaden tegen de mensheid, aanzetten tot rassenhaat, kinderporno, enz.);
 • In strijd is met de van kracht zijnde wetten en regelgeving;
 • Als strafbaar gekwalificeerd kan worden (bijv.: Lasterlijk, beledigend, misplaatst, kwetsend en met name: Hatelijk, racistisch, xenofoob, pedofiel, homofoob, revisionistisch of inbreuk makend op de eer of de reputatie van anderen, bedreiging van een persoon of groep personen);
 • Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden of hiertoe aan te zetten;
 • Inbreuk te maken op het imago van Fluicity, de Klant, en/of een andere Burger of een derde, en/of deloyale of concurrerende handelingen ten opzichte van Fluicity of een derde op te richten.

De gebruiker verplicht zich ertoe om geen doorverwijzende hyperlinks op de Interface te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van Fluicity en iedere link op aanvraag van Fluicity meteen te verwijderen.

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor zijn bijdrage en verplicht zich er uitdrukkelijk toe zich te houden aan deze voorwaarden, op straffe van vervolging op strafrechtelijke of burgerlijke verantwoordelijkheid.

ndien de gepubliceerde inhoud in strijd is met deze principes en wanneer Fluicity ervan op de hoogte is, behoudt Fluicity zich het recht voor om onmiddellijk en zonder kennisgeving vooraf:

 • alle inhoud in strijd met deze voorwaarden te schorsen, te verwijderen of om verzoeken deze te wijzigen;
 • Een gebruiker te vragen de inhoud te wijzigen;
 • De Account van de Gebruiker te blokkeren, te schorsen of te verwijderen;
 • Alle noodzakelijke informatie aan de bevoegde autoriteiten door te geven.

De Gebruiker kan in dat geval geen aanspraak maken op schedevergoeding van welke aard dan ook. De Gebruiker stelt zich op persoonlijke titel bloot aan strafrechtelijke sancties verbonden aan de betreffende inhoud (gevangenisstraf en boete), buiten de eventuele veroordeling tot schadevergoeding.

Bij een geschil tussen Gebruikers over inhoud die door één van hen is geplaatst, is het aan de Gebruikers om contact met elkaar op te nemen en hun geschil op te lossen. Fluicity is niet genoodzaakt tussenbeide te komen en zal niet ingrijpen om het probleem op te lossen. Fluicity behoudt zich dus het recht voor in zo’n geval geen gevolg te geven aan een reclamatie van een Gebruiker, zonder hiervoor enige verantwoordelijkheid te dragen.

Meer in het algemeen behoudt Fluicity zich het recht voor het gebruik van de Diensten te schorsen of te beëindigen bij het niet respecteren door de Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

13. Garantie van de Partijen

13.1 Garantie van de Gebruikers

De Burger verklaart en erkent meerderjarig te zijn en over de volledige juridische bevoegdheid te beschikken om zich te verbinden ten aanzien van deze algemene voorwaarden. De Gebruiker die niet over de volledige juridische bevoegdheid beschikt kan alleen toegang krijgen tot de Diensten onder voorbehoud van vooraf gegeven toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant garandeert dat de persoon die aan de oorsprong staat van hun abonnement op de Diensten rechtens geautoriseerd is een dergelijk abonnement op naam en voor rekening van de Klant af te sluiten. Als zodanig vrijwaren ze Fluicity van handelingen, reclamaties, bezwaren van derden op basis van welk recht dan ook met betrekking tot verzonden en gepubliceerde inhoud op de Interface. De Klant verplicht zich ertoe Fluicity volledig schadeloos te stellen indien gepoogd wordt haar op die manier aansprakelijk te stellen.

Iedere Gebruiker verklaart dat de aan Fluicity doorgegeven gegevens juist en volledig zijn. Hij verplicht zich ertoe wijzigingen in de persoonlijke gegevens zonder vertraging door te geven.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de relaties die hij aangaat en de gegevens die hij doorgeeft aan andere gebruikers of partners van Fluicity. De Gebruiker verplicht zich ertoe gepaste voorzichtigheid en de nodige scherpzinnigheid te betrachten in deze relaties. Hij verplicht zich er onder andere toe de gebruikelijke beleefdheidsnormen in de communicatie met andere Gebruikers en contractuele dienstverleners van Fluicity te respecteren.

De Gebruiker verplicht zich er eveneens toe zich geen toegang te verschaffen tot de App van Fluicity via een andere methode dan het downloaden via legale platformen.

13.2 Garantie van Fluicity

Fluicity geeft geen enkele garantie anders dan de conformiteit van de Diensten voor de presentatie op de Website en documenten van Fluicity met betrekking tot de Diensten. De gebruikers erkennen in ieder geval dat Fluicity de geschiktheid van de Diensten voor een bepaalde behoefte, noch het bereiken van de door de Gebruikers gestelde doelen kan garanderen, zelfs indien deze aan Fluicity zijn doorgegeven, in aanmerking genomen dat Fluicity alle vragen heeft gesteld en alle nuttige informatie of antwoorden aan de Klant heeft gegeven om hem de mogelijkheid te geven na te gaan of een abonnement op de Diensten voldoet aan zijn behoeften. Fluicity kan ook niet garanderen dat de Diensten zonder onderbreking zullen functioneren, of dat er geen fouten, bugs of virussen in kunnen zitten.

Niettegenstaande het bovenvermelde garandeert Fluicity ongestoord genot van het gebruik van de Diensten. Fluicity beschermt de Gebruiker tegen handelingen, reclamaties, vorderingen, uitsluiting door derden die een beroep doen op intellectueel eigendomsrecht waar de Diensten inbreuk op zouden maken of zouden hebben gemaakt, deloyale en/of parasitaire concurrentie met name neigend naar een beperking of verbod op hun gebruik. Fluicity verbindt zich ertoe de Gebruiker schadeloos te stellen voor de kosten die hieruit voortvloeien en die het resultaat zijn van een onjuistheid van de hierin vermelde verklaringen. Deze garantie wordt gegeven onder voorbehoud dat de Gebruiker op korte termijn, binnen 8 werkdagen, schriftelijk, melding heeft gemaakt van de inbreuk of de hieraan voorafgaande verklaring; en dat Fluicity in staat is geweest haar eigen belangen en die van de Gebruiker te verdedigen door alle elementen, informatie en bijstand te leveren die nodig is om een dergelijke verdediging tot een goed einde te brengen.

14. Intellectuele eigendom

De Algemene Voorwaarden brengen geen einde van het intellectuele eigendomsrecht op de aan Fluicity behorende onderdelen met zich mee, noch voor degene waarvoor ze een gebruikerslicentie of exploitatielicentie heeft met betrekking tot de diensten.

De Website, de App, de Interface, de Backoffice, de merken, de tekeningen, de modellen, de afbeeldingen, de teksten, de foto’s, de grafieken, de software en de programma’s, de gegevensbestanden, de geluiden, de video’s, de domainnamen, het design of ieder ander element waaruit de Diensten van Fluicity als zodanig bestaan zijn het exclusieve eigendom van Fluicity en worden beschermd door het van kracht zijnde erkent intellectueel of industrieel eigendomsrecht, met uitzondering van door Gebruikers geleverde of geposte en/of aan derden behorende inhoud (zoals teksten, foto’s of video’s) waarvoor laatstgenoemde een licentie toekennen aan Fluicity. Iedere vorm van reproductie en/of afbeelding, geheel of gedeeltelijk van één van deze elementen, zonder uitdrukkelijke toestemming van Fluicity, is verboden en wordt beschouwd als vervalsing.

De inhoud en de door de Gebruikers geplaatste inhoud e’/of behorende aan derden op de Interface is zijn eigendom van de Gebruiker. De Gebruikers garanderen dat de door hen gepubliceerde inhoud:

 • Door hen is gemaakt; en/of
 • Dat ze de rechten hebben om deze inhoud te exploiteren,
 • Dat het gebruik dat ervan is gemaakt past in één van de uitzonderingsgevallen voorzien door de intellectuele eigendomswet waardoor het mogelijk is een element te publiceren zonder cessierechten te hebben betaald aan de rechthebbende (bijv. privé-voorstelling, analyse, kort citaat, parodie…)

De licentie van de Gebruiker aan Fluicity betreffende de inhoud wordt beëindigd wanneer de inhoud wordt verwijderd en het gebruikersaccount wordt verwijderd. Fluicity behoudt zich echter het recht voor bepaalde elementen in de vorm van back-up te bewaren gedurende een bepaalde tijd.

Dientengevolge weerhoudt de Gebruiker zich van handelingen die direct of indirect inbreuk maken of zouden kunnen maken op het intellectuele eigendomsrecht van Fluicity of een derde.

15. Hyperlinks en reclamaties met betrekking tot de inhoud

De op de Interface verspreide inhoud kan hyperlinks naar websites van derden bevatten.

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat de websites die bereikt kunnen worden met tussenkomst van een hyperlink geen eigendom zijn van Fluicity.
|
br Fluicity is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze websites geleverde informatie of het privacy beleid van deze websites. De Gebruiker kan Fluicity niet aansprakelijk stellen voor verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruiken van deze hyperlinks.

Indien een Gebruiker Fluicity op de hoogte wil brengen van onjuiste informatie, ongeoorloofde inhoud of een hyperlink die doorverwijst naar een illegale website, dan kan dat door een e-mail te sturen naar info@flui.city met vermelding van naam en een duidelijke beschrijving van de onjuist lijkende informatie evenals de redenen.

Het signaleren van onjuiste of ongeoorloofde inhoud met als doel het laten verwijderen of verspreiding tegen te gaan, wetende dat deze melding ongefundeerd is, is strafbaar en stelt de Gebruiker bloot aan straf- of civielrechtelijke vervolging.

16. Verantwoordelijkheid

Zoals hierboven vermeld gebruikt de Gebruiker de Diensten onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid.

Fluicity kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien de Gebruiker bewijs levert voor een fout van Fluicity en een causaal verband, binnen de voorwaarden van algemeen recht.

De aansprakelijkheid van Fluicity is beperkt tot de directe schade met uitsluiting van ieder andere schade, met name indirect, van welke aard dan ook of voor reputatie- of imagoschade van de Gebruiker. Fluicity is niet aansprakelijk voor schade bij de Gebruiker of een derde, direct of indirect, als gevolg van:

 • het niet respecteren door de Gebruiker van één van zijn verplichtingen, of
 • nalatigheid of een fout van de gebruiker,
 • gebruik van de Diensten in strijd met deze voorwaarden of hun bestemming,
 • door de gebruiker gemaakt en gepubliceerde inhoud op de Interface, en
 • in geval van overmacht.

Binnen de grenzen die voorzien zijn door de wet, in het geval dat Fluicity aansprakelijk wordt gesteld, komt het totale bedrag voor schadevergoeding op: ofwel 50% van het door de Klant aan Fluicity betaalde bedrag, ofwel €500 voor een Burger.

17. Verzekering

Fluicity en de Klanten verklaren elk een verzekering te hebben afgesloten bij een erkende verzekeringsmaatschappij, voor de gevolgen van hun civiele professionele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit de uitvoering van deze voorwaarden en hun activiteiten in het algemeen. Ze verbinden zich ertoe deze polis van kracht te laten zijn zolang het abonnement loopt en dit bij de andere Partij op aanvraag aan te kunnen tonen.

18. Vertrouwelijkheid

De klant verplicht zich ertoe alle vertrouwelijke informatie, inclusief de van Fluicity ontvangen documenten (inclusief de voorwaarden en de strekking hiervan) vertrouwelijk te behandelen en te bewaren, en met name om (i) geen vertrouwelijke informatie van Fluicity aan een derde door te geven, anders dan werknemers of uitvoerders die de kennis nodig hebben; en (ii) de vertrouwelijke informatie van Fluicity alleen te gebruiken voor het uitvoeren van zijn rechten en het voldoen aan de verplichtingen opgenomen in deze voorwaarden. De vertrouwensverplichtingen blijven geldig gedurende een periode van 3 jaar na afloop van de abonnementstermijn op de Diensten.

19. Niet-concurrentiebeding

De Klant verplicht zich er ten opzichte van Fluicity toe om geen diensten te ontwikkelen of te laten ontwikkelen die identiek of gelijkwaardig zijn aan de Diensten en dit gedurende de tijdsduur van het abonnement en gedurende de periode van één (1) jaar na afloop van het abonnement op de Diensten, in landen waarin Fluicity actief is.

20. Persoonlijke gegevens

Door gebruik van de Diensten verzamelt Fluicity Gegevens en bewerkstelligt hiervoor een Gegevensbeheer waarvoor ze verantwoordelijk is, met als doel het aanmaken van een gebruikersaccount, het beheer en de uitvoering van de Diensten.

De volledige informatie met betrekking tot het door Fluicity ingestelde beleid met betrekking tot vertrouwelijke Gegevens in het kader van de Diensten is hier toegankelijk.

21. Uitschrijving en beëindiging van het abonnement

De Burger kan te allen tijde uitschrijven van de Diensten door hiervoor een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@flui.city. Uitschrijving vindt plaats binnen 24 uur (werkdagen) na ontvangst van de aanvraag. Uitschrijving heeft verwijdering van de persoonlijke account van de Burger tot gevolg en de anonimisering van de volledige door hem online geplaatste inhoud.

Indien de Gebruiker de bepalingen in deze voorwaarden niet naleeft, en met name de artikelen: „Abonnement op de Diensten, tijdsduur, prijs en betaalmethoden”, „Verplichtingen van de Gebruikers”, „Garantie van de Partijen”, „Intellectueel Eigendom” behoudt Fluicity zich het recht voor de account van de betreffende Gebruiker te sluiten en het lopende abonnement te beëindigen na het sturen van een ingebrekestellingsbrief waaraan niet binnen dertig (30) dagen na het versturen hiervan gevolg is gegeven. In geval van voortijdige beëindiging van het abonnement door de Klant, blijft het volledige in de Bijzondere Voorwaarden vermelde bedrag voor het abonnement verschuldigd aan Fluicity, zonder uitsluiting van de schadevergoeding die Fluicity zou kunnen reclameren.

Daarbij, in geval van het niet-nakomen door Fluicity van de substantiële verplichtingen zoals het niet respecteren van de bepalingen betreffende de verwijderingsgarantie, de verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van de gegevens of de volledige onbeschikbaarheid van het Backoffice of diens essentiële functies voor een periode langer dan 5 dagen en deze problemen niet te hebben opgelost binnen een periode van vijftien (15) dagen na ontvangst van een ingebrekestellingsbrief van de Klant, kan de Klant zijn abonnement met onmiddellijke ingang opzeggen.

De bepalingen met betrekking tot de prijs, betaalmethoden, vertrouwelijkheid, verantwoordelijkheid, bewijsvoering en jurisdictie blijven van toepassing ondanks eventuele ongeldigheid, besluit, beëindiging of vernietiging van deze Algemene Voorwaarden of het lopende abonnement.

22. Veiligheid

Fluicity doet zijn uiterste best, volgens de regels van de kunst, om de Diensten en de Gegevens te beschermen met betrekking tot de complexiteit van het Internet.

De Gebruiker dient Fluicity over iedere storing van de Diensten te informeren.

De Gebruiker is er zich van bewust dat de gegevens die op Internet circuleren niet per sé beschermd zijn, met name tegen eventueel misbruik. De Gebruiker accepteert als zodanig alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen inhoud, gegevens en/of software te beschermen tegen eventuele virussen op het internet.

23. Algemene bepalingen

23.1 Commerciële benchmark

Fluicity heeft uitdrukkelijke toestemming van de Klant voor het gebruik en/of reproduceren van diens bedrijfsnaam, handelsnaam, logo’s en merken, en indien van toepassing van de groep waarvan ze deel uitmaken, als handelsreferentie op welke drager of voor welke gelegenheid dan ook, voor marketingdoeleinden, commercieel of publicitair. Ieder ander gebruik zal aan vooraf gegeven goedkeuring door de Klant onderhevig zijn.

23.2 Overmacht

In eerste instantie kunnen Partijen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een verplichting verhinderd of vertraagd wordt als gevolg van overmacht zoals beschreven in het Franse burgerlijke wetboek en jurisprudentie en wordt de uitvoering van de Algemene Voorwaarden opgeschort.

Indien de uitvoering van de Diensten verhinderd of beperkt wordt gedurende een onafgebroken periode van twee (2) maanden, kan Ieder van de Partijen de Diensten of het abonnement voor de Klant met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van schriftelijk bericht aan de andere Partij.

23.3 Tolerantie en oprechtheid

De Partijen komen wederzijds overeen dat wanneer één van de Partijen een bepaalde situatie tolereert, dit geen verworven rechten oplevert voor de andere Partij. Daarbij kan een dergelijke tolerantie niet worden geïnterpreteerd als dat men af zou zien de betreffende rechten te doen gelden.

De Partijen verklaren deze algemene voorwaarden als oprecht. Zij verklaren als zodanig bij hun weten over geen enkele kennis te beschikken die, als deze zou zijn gecommuniceerd, de toestemming van de andere partij zou hebben gewijzigd.

23.4 Onafhankelijkheid van de Partijen

De Partijen erkennen ieder voor eigen rekening te handelen, onafhankelijk van de ander. Deze algemene voorwaarden vormen geen stichting, noch een franchise, noch een mandaat van de ene Partij naar de andere. Geen van de Partijen kan een verbintenis aangaan in naam en voor rekening van de andere Partij.

Daarbij blijft ieder van de Partijen zelf verantwoordelijk voor zijn handelen, claims, verbintenissen, dienstverleningen, producten en personeel.

23.5 Overdracht

De verplichtingen en rechten voorzien in deze Algemene Voorwaarden kunnen noch gedeeltelijk, noch in zijn geheel, tegen betaling of gratis, door de Gebruiker worden overgedragen.

23.6 Ongeldigheid

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden ongeldig zijn of als zodanig worden verklaard door toepassing van een wet, een regel of als gevolg van een beslissing door een bevoegde juridische instantie, blijven de andere bepalingen hun volledige kracht en bereik behouden.

23.7 Integraliteit

Deze Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en de ethische principes verwoorden de integraliteit van de verplichtingen van de Partijen.

23.8 Bewijs

De in de digitale systemen bewaarde registers worden onder redelijk veilige omstandigheden opgeslagen en worden beschouwd als bewijs van de communicatie tussen de Partijen. Het archiveren van contractuele documenten en facturen wordt gedaan op een betrouwbare en duurzame drager als een betrouwbare en duurzame kopie conform artikel 1358 van het Burgerlijk Wetboek. De keuze voor de communicatiemethode vormt een overeenkomst betreffende het bewijs in de zin van artikel 1368 van het Burgerlijk Wetboek.

24. Toepasselijk Recht

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan Frans recht.

25. Jurisdictie

Ieder geschil tussen Fluicity en een Burger kan voor een consumentenbemiddelaar worden gebracht. Hiervoor dient mende geschillenbemiddelaar ofwel via het hier beschikbare formulier aanvragen (http://www.mediateurtelecom.be/fr/plainte-generale.html?IDC=50) ofwel per post op het volgende adres: Ombudsdienst voor telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8, bus 3 te 1000 Brussel en gedetailleerde bemiddelingsaanvraag indienen. De Burger kan de website van de bemiddelaar raadplegen op het volgende adres: http://www.mediateurtelecom.be. Geschillen kunnen ook worden aangedragen op het platform Europese online geschillenbeslechting via het volgende adres:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=FR

Indien via deze procedure geen overeenstemming wordt bereikt, zal het geschil worden overgedragen aan de, in de woonplaats van de Burger bevoegde rechtbank, of van de locatie waar de dienstverlening plaatsvindt, of van de locatie waar de schadelijke handeling heeft plaatsgevonden, of van de locatie waar de schade is ontstaan, naar keuze van de Gebruiker.

Betreffende geschillen met een Klant, ieder geschil dat niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de ingebrekestellingsbrief is opgelost en die om een bemiddelingsbijeenkomst vraagt en die refereert aan deze bepaling en bekrachtigd door het tekenen van een protocol, dient voor de handelsrechtbank van Parijs te worden gebracht.